Průvodce procesními metodikami – CMMI a dva přístupy zlepšování procesů díl II.

Úrovně zralosti reprezentují v CMMI evoluční cestu růstu organizace a zlepšování jejich procesů. Na začátku je organizace fungující na ad-hoc principech toho co je zrovna více potřeba a na konci sebeoptimalizující se a kontinuálně zlepšující. Co jsem vám však v minulém díle zatajil je, že v CMMI jsou dva odlišné přístupy určené k trvalému zlepšování procesů. Prvnímu se říká „continuous“ a druhému „staged“. A o nich bude tento díl.

Oba přístupy úzce souvisí se zlepšováním toho co CMMI označuje jako „úroveň schopností“ a „úroveň zralosti“. Continuous pohled je učen k dosažení vyšších úrovní schopností (capability levels) a Staged pohled zase ke zvyšování úrovní znalostí.

Máte pocit, že je v tom zmatek? Pojďme se tedy nejdříve podívat jakých hodnot mohou obě stupnice nabývat.

Continuous Representation Capability Levels

Tento pohled popisuje jednu konkrétní procesní oblast a můžete se na něj dívat jako na pohled na jeden proces.

Level 0 – Incomplete (Proces není úplný, jeden nebo více jeho cílů není uspokojováno)

Level 1 – Performed (Proces dělá co má, tedy naplňuje své cíle, ale není řízen, spouští se ad-hoc, neřídí se pravidly, ačkoliv má výsledky, může jich dosahovat jakýmkoliv způsobem apod.)

Level 2 – Managed (jedná se o řízený proces, je planovaný a řízený, jsou na něj alokovány odpovídající zdroje a existují pravidla, kterými se řídí)

Level 3 – Defined (jedná se o definovaný proces jehož definice, řízení i měření navazuje na procesní politiku organizace, můžeme říct, že daný proces existuje, je popsaný a přiřazený některé firemní procesní oblasti)

Staged Representation Maturity Levels

To je nám již důvěrně známá úroveň zralosti popsaná v předchozím díle. Staged pohled se zaměřuje na více procesních oblastí a jejich vzájemných vazeb. Primárním zaměřením není pohled na jednotlivý proces zdali je vykonáván, řízen či definován, ale na širší kontext a návaznosti
Level 1 – Initial (procesy probíhají ad-hoc a nahodile, úspěch organizace závisí na schopnostech a hrdinství jednotlivých zaměstnanců)

Level 2 – Managed (procesy jsou řízené, je dána strategie, typicky je zavedený projektový management, probíhá plánování zdrojů, ale probíhá také opakované vyhodnocování výkonosti procesů typicky na úrovni senior managementu atd.)

Level 3 – Defined (Neznamená to jen to, že procesy jsou velmi dobře definované, ale také to, že procesně je zpracované i jejich řízení, existují firemní standardy, sady nástrojů, postupů atd., které se uplatňují v chodu organizace a jsou definovány na úrovni celé organizace)

Level 4 – Quantitatively Managed (Jsou zavedeny cíle kvality, jejich měření atd. Hlavní rozdíl oproti předchozí úrovni je i v tom, že výkonost procesů je nyní předvídatelná, procesy poskytují kvalitativní i výkonnostní garanci)

Level 5 – Optimizing – organizace kontinuálně zlepšuje vlastní procesy na základě kvantitativních měření jejich business cílů.