Analýza příležitostí jako podklad pro strategické plánování

Jedná se o metodicky velmi jednoduchou analýzu s níž se nejčastěji setkáte při marketingovém a strategickém plánování. Zde prověřuje poptávku po produktu, příležitosti na trhu apod.  Lze ji provést velmi jednoduše a nebo může být velmi obsáhlou, pečlivě zpracovanou a na základě výzkumů postavenou sbírkou dat a z nich plynoucích závěrů.

K čemu je analýza příležitostí dobrá?

Jejím účelem je určení business příležitostí organizace za účelem vylepšení jejího výkonnosti ať už to znamená zvýšení obratu, zefektivnění business procesů, vstupů na nový trh, nábor nových zaměstnanců a nebo změnu dodavatelských vztahů. Mimo jiné může být použita k:

  • výběru nejefektivnějšího řešení změny (vstup na trh, změna výroby,..)
  • prioritizace strategických plánů

Kdo by se jí měl účastnit?

Pokud je analýza příležitostí prováděna ve skupině, což u rozsáhlejších analýz nebo analýz s větším dopadem je více než vhodné, zapojují se tyto osoby

  • Senior management
  • Experti
  • Facilitátor

Zatímco experti mohou být součástí organizace, jako facilitátora je vhodné přizvat někoho nezávislého, který není zatažený a spoutaný historií a zvyklostmi firmy a umožní dostat se za horizont firemního matrixu. Stejně tak je vhodné zvážit, zdali nepřizvat i nezávislého experta, který zajistí transfer znalostí a zkušeností odjinud.

Jaké kroky se při ní realizují?

Jednotlivé kroky jsou realizovány expertem nebo týmem expertů, případně facilitátorem a mohou být tyto:

  • Revize vize, cílů a měření
  • Řízené diskuse, které přináší nové nápady a nové přístupy ovlivňující pak zpětně strategické cíle
  • Analýza proveditelnosti a ověření dosažitelnosti stanovených cílů
  • Na základě zjištěných dat pak stanovení nejperspektivnějšího směru

Co nám může ještě pomoci?

Jedná se o metodicky jednoduché postupy snažící se zabránit jednostrannému pohledu a hodnocení variant, které přichází v úvahu.

Sumarizace silných stránek – cílem je sumarizovat všechny možné cesty, které vedou k dosažení business cílů a následně na základě expertů a dalších účastníků vybrat ty s nimiž budeme pracovat dál

Sumarizace slabých stránek – sumarizujeme úzká místa na základě pohledů z různých úhlů – časový, finanční atd.

Tyto úvahy mají jediný účel – najít co nejobjektivnější hodnocení nabízejících se variant. Připomíná vám to SWOT analýzu? Máte pravdu. SWOT analýza je součástí analýzy příležitostí, ale nejen ta.

Mimo jiné v ní mohou být právě ji zmíněné týmové řízené diskuse atd.
V obecné rovině ji lze použít pro kteroukoliv činnost – od náboru lidí přes změnu dodavatelů apod.